Pravidlá súťaže

Organizátor

 1. Slovenská hudobná liga (ďalej len SHL, pôvodne Stropkovská hudobná liga) je súťažnou hudobnou prehliadkou autorskej tvorby hudobných interpretov, organizovanou spoločnosťou GRAND STUDIO, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník, IČO: 45624887.

Prihlásenie, účasť, vylúčenie

 1. Do SHL sa môžu prihlásiť interpreti - hudobné skupiny alebo jednotlivci bez žánrového a vekového obmedzenia.
 2. Do SHL sa nemôžu prihlásiť víťazi jej predchádzajúcich ročníkov.
 3. Súťažiaci SHL sa musia prihlásiť prihláškou - elektronickým formulárom, ktorú vyplnia na webovej stránke www.slovenskahudobnaliga.sk/sk/prihlaska-do-sutaze/ do vopred určeného a uverejneného termínu uzávierky.
 4. Prihlásenie do SHL je podmienené zaplatením štartovného! Štartovné sa uhrádza vopred (viď Propozície) na základe elektronicky zaslaných informácii vygenerovaných po prihlásení. Platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 3 pracovných dní od uzávierky prihlášok (viď Kontakty).
 5. Prihláška je záväzná a súťažiaci má povinnosť zúčastniť sa súťaže. Ospravedlnenie môže byť len zo závažných zdravotných dôvodov členov kapely a vyššej moci. Oznámenie o neúčasti súťažiaceho z uvedených dôvodov sa akceptuje najneskôr 48 hodín pred jeho vystúpením. Organizátor nie je povinný poskytnúť súťažiacemu náhradný termín súťažného vystúpenia. V prípade nenastúpenia súťažiaceho na vystúpenie, poplatok za prihlásenie do súťaže prepadá v prospech organizátora a v žiadnom prípade si prihlásený súťažiaci nemôže nárokovať finančnú čiastku späť. Účasť finalistu vo finálovom kole je nevyhnutná, nenastúpenie súťažiaceho bude mať za následok vylúčenie zo súťaže.
 6. Pre finalistov platia osobitné podmienky, ktoré budú uvedené v písomnej zmluve uzavretej a podpísanej medzi finalistami a organizátorom SHL.

Systém súťaže

 1. Rozpis základných kôl a ďalších termínov bude zverejnený na webovej stránke súťaže a na Facebook stránke súťaže.
 2. Pri zaradení súťažiaceho na základné kolo (myslí sa tým miesto organizovania základného kola) sa berie do úvahy miesto, ktoré súťažiaci uviedol v príhlaške (minimálne 2). V prípade, ak dôjde k veľkému počtu prihlásených súťažiacich na konkrétne miesto, prioritu budú mať skôr prihlásení súťažiaci.
 3. Poradie vystúpenia súťažiacich počas základného kola závisí od poradia prihlásenia interpreta do súťaže, tzn. skôr prihlásení interpreti majú výhodu neskoršieho vystúpenia na základnom kole.
 4. Súťažiaci musia vystúpiť v stanovenom časovom limite s vlastnými autorskými skladbami, prípustná je len jedna prevzatá skladba. Prefinalistov je okrem povinnej autorskej tvorby povinná jedna ľubovoľná prevzatá skladba a jedna povinná autorská (zatiaľ nezverejnená) skladba určená organizátorom.

Technické a organizačné podmienky

 1. Súťažiaci je povinný umiestniť na úvodné stránky svojich web prezentácií (web stránka, Twitter, Facebook, Bandzone a in.) informačnú grafiku o SHL (web bannery, plagáty a iné) počas celej doby súťaže, t.j. od prihlásenia súťažiaceho do súťaže až po finále súťaže.
 2. Organizátor SHL zabezpečí pre súťažiacich PA aparatúru, osvetlenie, mikrofóny a základ zostavy bicích: kopák (bez šľapky), 2x prechod, kotol, 3x stojan na činel (bez činelov), stojan na Hi-Hat (bez Hi-Hat činelov), stojan na rytmičák. Súťažiaci je povinný doniesť si vlastný pódiový aparát, bubeníci vlastný rytmický bubon, činely, šľapku a paličky atď.
 3. Organizátor nerefunduje náklady súťažiacich spojené s účasťou na SHL.

Všeobecné ustanovenia

 1. Účastník SHL nesmie svojim umeleckým výkonom alebo verejnou prezentáciou popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony.
 2. Účastník SHL nesmie byť v priebehu súťažného vystúpenia pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.
 3. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo SHL účastníka, ktorý nerešpektuje pravidlá súťaže a ďalšie povinnosti spojené s jej priebehom.
 4. Organizátor SHL je oprávnený rozhodnúť o odvolaní súťaže. Odvolanie súťaže sa vykoná rovnakým spôsobom ako jej vyhlásenie.

Propozície k aktuálnemu ročníku súťaže nájdete na adrese
www.slovenskahudobnaliga.sk/sk/propozicie/

Hlasovanie o postupujúcom do finále

Finálovú zostavu súťažiacich tvorí 8 interpretov, z toho
- 6 finalistov určí porota (z odporúčaných pre finále zo základných kôl),
- 1 finalista vzíde z (SMS/Facebook) hlasovania (zo všetkých súťažiacich),
- 1 finalistu s priemerným vekom do 21 rokov určí porota (ak v súťaži nebude interpret s priemerným vekom do 21 rokov, na toto miesto finalistu určí porota na základe ich odporúčania zo základných kôl)

Pravidlá hlasovania v súťaži Slovenská hudobná liga

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.